“Dịch chuyển càn khôn – Thông diệu lý”
“Kinh truyền hồng lạc – Thấu huyền cơ”“Dân tộc Việt Nam không còn học bất cứ ai nữa mà phải tự thắp đuốc mà đi”
1917 – 1997
Tổng Thư Ký
Việt Nam
Dịch Lý hội
1944-2010

Kế tục sư tổ và mở lại lớp ” Tư tưởng dịch lý” cho các thế hệ tiếp theo.Là người huân tập tư tưởng của sư tổ để phát triển môn Giao dịch xã hội và môn Dịch Y Đạo.

1966

Một lần nữa tiếp nối ý nguyện của sư tổ và thầy Nam Thanh là truyền bá môn Dịch Lý đi khắp muôn phương – chính tinh thần ý chí ấy mà ” Viện Đồng Nhân” được thành lập.