ÂM DƯƠNG DỊCH LÝ
TỪ THANH NGUYỄN VĂN PHÚC
Dịch lý sĩ XUÂN PHONG NGUYỄN VĂN MÌ
Thi sĩ LĂNG VÂN LÃ VĂN ĐIỆN

Vòm trời luân chuyển âm dương
Nào ai thấu triệt chủ trương những gì?
Mừng thay Dịch Lý tinh vi
Cho ta thấy được thịnh – suy trên đời
Lạ thay biển đổi cơ trời
Nếu không học Dịch, ắt thời u mê
Âm –Dương luân chuyển tứ bề
Hội (1) này sáng tỏ vấn đề hồ nghi
Ai người gắng sức kiên trì
Học thời biết được huyền vi nhiệm mầu
Quỷ thần, thiên địa, nông sâu
Người không học Dịch lấy đâu đo lường
Vô thần hữu thánh nhiễu nhương
Đẩy xô thiên hạ vào đường lầm than
Chi bằng chí khí kiện toàn
Âm Dương tầm học lo toan phận mình
Hữu vô – Vô hữu phân minh
Trí – Tri – Ý – Thức diễn trình vô tư.

28-6-1968
T – XP – LV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

show